วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จุดประสงค์ มาตรฐานและคำอธิบายรายวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (3000-1101)

จุดประสงค์  มาตรฐานและคำอธิบายรายวิชา
ชื่อวิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 3000-1101  ( 3 หน่วยกิต / 3 ชั่วโมง )

จุดประสงค์รายวิชา
1.             เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
2.             เพื่อให้สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.             เพี่อให้เห็นคุณค่า  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย

มาตรฐานรายวิชา
1.             เลือกใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  กาลเทศะ บุคคลและโอกาส
2.             วิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง  การดู  การอ่าน และนำเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ
3.             ใช้กระบวนการเขียน การพูด รูปแบบต่างๆ สื่อสารในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ                 มีคุณธรรม
4.             แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ค่านิยม  ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม  และ
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้

คำอธิบายรายวิชา
                    ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  สื่อสารอย่างมีศิลปะ  ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
กาลเทศะ  บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห์  ประเมินค่าสารจากการฟัง  การดู  การอ่าน  กานนำเสนอข้อมูลในเชิงให้  ความรู้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  การพูดที่ใช้งานอาชีพและในโอกาสต่างๆ  ของสังคม   การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ   การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์  และการเขียนโฆษณา  เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น