วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชื่อโครงการ                          วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ผู้รับผิดชอบโครงการ         หมวดวิชาภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ระยะเวลา                         วันพุธที่   ๒๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๔   เวลา  ๑๑.๐๐    ๑๕.๐๐ น.
หลักการและเหตุผล
                          ภาษาไทย  เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร              ในชีวิตประจำวัน  ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา น่าสังเกตว่าในปัจจุบันมีคนใช้ภาษาไทย              ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่าฟังอย่างกว้างขวาง  หมวดวิชาภาษาไทย  จึงเห็นความจำเป็นที่จะน้อมนำให้นักเรียนนักศึกษา  รู้และตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและร่วมมือร่วมใจกัน  ส่งเสริม  อนุรักษ์  และสืบทอดภาษาไทยไว้ให้งดงาม  คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
                          สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี   ได้ลงมติในวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๒   เห็นชอบให้ วันที่  ๒๙   กรกฎาคม ของทุกปี  เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์ฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทย  ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านภาษาไทยความสนพระราชหฤทัย และความห่วงใยที่มีต่อภาษาไทย
                      กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอความร่วมมือให้ทุกสถานศึกษา  จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ อย่างพร้อมเพรียงกัน  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  โดยหมวดวิชาภาษาไทย  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม   เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นประจำทุกปีการศึกษา
วัตถุประสงค์
                ๑.  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  และแสดงพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                     ผู้ทรงเป็นปราชญ์ และนักภาษาไทย
              ๒.  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
                ๓.  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน
              . เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาไทย
เป้าหมาย
                ๑. เชิงปริมาณ
                   -  นักเรียน  นักศึกษา  ที่เรียนวิชาภาษาไทย   ภาคเรียนที่  ๑ /  ๒๕๕๔  ทุกระดับชั้น
                                 เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน   ๒,๕๐๐   คน
                ๒. เชิงคุณภาพ
                             ๒.๑   นักเรียน  นักศึกษา  ได้ทราบพระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจ   
                             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงเป็นปราชญ์ และนักภาษาไทย
                              ๒.๒   นักเรียน  นักศึกษา  ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
                             ๒.๓   นักเรียน  นักศึกษา  ฝึกทักษะการฟัง   การพูด  การอ่าน และการเขียน               

วิธีดำเนินการ /  ปฏิทินปฏิบัติงาน
            ๑.  สำรวจความต้องการในการจัดทำโครงการ           วันที่        กรกฎาคม   ๒๕๕๔
            ๒.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                                   วันที่    ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๔
            ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ                              วันที่    ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๔
            ๔.  ดำเนินงานตามโครงการ                                            วันที่    ๒๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๔
            ๕.   รายงานผลและประเมินผล                                      วันที่    ๓๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๔
งบประมาณ  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท   ( สองหมื่นบาทถ้วน )
ค่าใช้จ่าย
                ๑.  ค่าตอบแทนเงินรางวัล
                         ๑.๑  การเขียนเรียงความ  ระดับ  ปวช.
                                         รางวัลที่                     จำนวน                   ๔๐๐      บาท
                                        รางวัลที่                    จำนวน                   ๓๐๐      บาท
                                         รางวัลที่                    จำนวน                   ๒๐๐     บาท
                         ๑.๒  การเขียนเรียงความ  ระดับ  ปวส.
                                         รางวัลที่                     จำนวน                   ๔๐๐     บาท
                                        รางวัลที่                    จำนวน                   ๓๐๐      บาท
                                         รางวัลที่                    จำนวน                   ๒๐๐     บาท
                      ๑.๓  การประกวดนางในวรรณคดีไทย
                                         รางวัลที่                     จำนวน                   ๕๐๐      บาท
                                        รางวัลที่                    จำนวน                   ๔๐๐      บาท
                                         รางวัลที่                    จำนวน                   ๓๐๐      บาท
                         ๑.๔  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง คาราโอเกะ 
                                         รางวัลที่                     จำนวน                   ๕๐๐     บาท
                                        รางวัลที่                    จำนวน                   ๔๐๐     บาท
                                         รางวัลที่                    จำนวน                   ๓๐๐     บาท
                ๒.  ค่าเช่าชุดการแสดง                    จำนวน           ๑๐,๐๐๐    บาท
                ๓.  ค่าป้ายนิทรรศการ                    จำนวน              ๑,๕๐๐    บาท
                ๔.  ค่าขนมและผลไม้                        จำนวน             ๔,๓๐๐    บาท
                                          รวมเป็นเงิน                                ๒๐,๐๐๐  บาท
สถานที่ดำเนินการ
                    ลานเอนกประสงค์    อาคารอำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                ๑.  นักเรียน  นักศึกษา  ที่เรียนวิชาภาษาไทย  ได้ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
               จำนวน   ๒,๕๐๐   คน
                ๒.  นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
                ๓.  นักเรียน นักศึกษา  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย
                ๔.   ครู และผู้ร่วมงาน  ได้รับความรู้เรื่องภาษาไทยและเห็นคุณค่าของภาษาไทย
ประเมินผล
                ๑.   สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพูด และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้าร่วม
                      กิจกรรม และสังเกตความสนใจของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
                ๒.  จากการตอบแบบสอบถาม                                                   (นางธัญญรัตน์    แสนสุข)                 ผู้เสนอโครงการ  
                                                 หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย


             
                                                    (นางหนูพัด  เหล็กกล้า)                  ผู้ตรวจโครงการ
                                          หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
                                                               
                   

                                                   (นางวิภาษณ์  เทศน์ธรรม)               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                    
                                                รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ                                                    (นายจิระวัฒน์  ชวลิต)                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น